Open Hand

Open Hand vzw is de vereniging die zich – samen met De Handenboom – zal inzetten om  initiatieven te ontplooien en ondersteunen die een positieve invloed uitoefenen op 5 domeinen:

GELUK: het individuele en algemene welbevinden van mensen versterken, met de fysieke, mentale en emotionele gezondheid als intrinsieke parameters.

NATUUR: de band tussen mensen en de natuur versterken; bedreigde of waardevolle organismen, landschappen, natuurgebieden en ecosystemen beschermen; biodiversiteit stimuleren en een duurzame milieu- en energievriendelijk levenswijze bevorderen.

CULTUUR: mensen laten kennismaken met en genieten van cultuur in al haar diversiteit en mogelijkheden bieden voor culturele expressie en zelfontplooiing; het begrip en de waardering van verschillende culturen voor elkaar en hun culturele erfgoed verhogen.

SOLIDARITEIT: mensen vanuit een lokaal en globaal perspectief bewust maken van hun sociale verbondenheid en dit natuurlijke weefsel verstevigen; gelijkwaardigheid, wederzijds respect en het leren van elkaar bevorderen, met een bijzondere aandacht voor zwakkere of kwetsbare individuen en groepen in de samenleving; een eerlijke verdeling van natuurlijke en economische rijkdom bewerkstelligen.

WETENSCHAP: de interesse in wetenschap aanwakkeren; onderzoek en wetenschappelijke ontwikkelingen die bijdragen aan de vorige 4 domeinen ondersteunen.

De 5 domeinen worden hierbij opgevat als de vijf vingers van één hand en zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Concreet kunnen deze doelen worden gerealiseerd door het organiseren en uitwerken van projecten, evenementen, workshops, cursussen, kampen, feesten en ontmoetingsmomenten; door cultuurspreiding, sensibilisering, educatie en het verstrekken van informatie; door het aanbieden van diensten en producten enz.

De vzw stelt zich als bijkomend doel andere mensen of organisaties die actief zijn op één of meerdere van deze domeinen met elkaar te verbinden en onderlinge samenwerking te stimuleren.

DSC_4658